MakalelerMedeniyetimiz

Osmanlı Türk’üne Güven

L

ibya liderlerinden Şeyh İbrahim Bin İdris Sünûsî, Türk ordusu çetin şartlar altında Sakarya’da Yunan’la savaşırken yayınladığı (Parıldayan Nur) isimli eserinde, milletimiz hakkında şunları yazmaktaydı:

“Yeri gelmişken şunu tam bir gerçek olarak arz ve itiraf et­memiz lâzımdır ki, bugün İslam milletleri arasında en kuvvetlisi ve haşmetlisi ve dînî vahdet ve idare yönünden en ümit vericisi, Türk milletidir. Binaenaleyh bütün İslamî harekât ve dayanış­manın kuvvet merkezi Türkiye olmalıdır. Kahraman Türk mil­letini bu yakın alâka ve müzaherete, bu çok mühim vazifeye ehil kılan birçok tarihi ve stratejik imtiyazlar vardır.

Hilâfeti temsil etmiş olması, bütün âlem-i islâmın kalbi olan Harameyn civarı­nın hadim ve hâmisi olmak şerefine sahip bulunması ve bütün mukaddes emâneti hâlâ uhdesinde mahfuz bulundurması, asır­lar boyunca İslâm’ın alemdârhğını yapmış olması ve onu Rabbanî bir lütufla hertürlü tehlike ve saldırıdan koruması, nihayet hâl-i hazırdaki tutumunun hâlâ ümit verici olması gibi sebep­ler, bu büyük milleti bu günde İslâmî hareket ve dayanışmanın, İslam alemi için çırpındığımız topyekûn kurtuluşun kuvveti,   rehberi ve lideri olmaya sevketmektedir. Türkiye’nin ve İslâm âleminin kurtuluşu, Allah’ın izniyle, ancak Müslüman Türk milleti sayesinde olabilir ve böyle de olacaktır.”

(Kaynak: Parıldayan Nur, Şeyh İbrahim bin İdris Sünûsî, tercüme; Ali Ulvi Kurucu, İstanbul, 1963, s.ııo)”

Şeyh İbrahim bin İdris Sünûsî

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 28