KültürümüzMakaleler

Osmanlı Askerinden Bir Asalet Örneği: Üsteğmen Zahid Efendinin Hanımına Yazdığı Vasiyetname

Ç

resim

anakkale’de şehit olan Osmanlı subayı Üsteğmen Zahid Efendi’nin vatan sevgisini ve dini hassasiyetini gösteren hanımına yazdığı vasiyetnamesini aşağıda sunuyoruz.

 

Gümüşhane’nin Aziziye kazasında Kılıç Mehmet Bey karyesinde Ahmet Efendi kerimesi refikam Hanife Hanım’a

21 Temmuz 330/ 3 Ağustos 1914

 

I. İşte bugün seferberlik ilan edildi. Ben hem kendim mesleğim itibariyle tam bir asker hem müftehir bir askerim

2. Asker olmaklığım hasebiyle bugün sevgili vatanımı müdafaaya gidiyorum. Gidip gelmemek, gelip bıraktıklarımı bulamamak da vakidir. Bu gibi hallerin beşeriyette vukuu inkar olunamaz.

3. Böyle olmakla beraber şu vasiyetnameyi yazmak hemen irtihal-i dar-ı beka değildir. Bunun için imanımız katidir.

4. Cilve-i Rabbani ve mukeddarat-ı ilahi ben seni, sen beni tanımadığ ımız bilmediğimiz halde baid bir memleketten bizi yekdiğerimize nasip etti. Allah’ın emrine ve peygamberimizin kavline tevfikan izdivacımız icra olundu. Tabi hayatta olduğum müddetçe irade-i maişetinizi temine çalıştım. Fakat bizi toparlayıp bir araya getiren devletimiz ilan-ı harp eder de maa’l-iftihar vatan uğruna ihraz-ı mertebe-i şehadet edecek olursam, tâbi’ bulunduğum ahkam-ı şer’iyyeye tevfikan muamele icrası da zaruridir. Böyle bir hal vukuunda mevcut olan eşya ve emval-i menkulümden mihr-i müeccelenizi kendi yedinizle almanız için kendinizi tevkil ve tavzif ediyorum. Emval-i menkulem mihrinize kifayet etmez ise muamele-i lazimesini pak ve temiz vicdanınıza havale ederim. Beni borçlu olarak yatırmayacağınıza eminim.

5. Diğer harekatınıza dair bir şey yazmayacağım, şifahen yekdiğerimize verdiğimiz… İnhiraf etmemenizi ister ve ümid ederim. Binaenaleyh ruhuma bir mevlid-i Şerif kıraat etmek hususu vicdanınıza muhavveldir. Kendim için başka bir talebe ihtiyacım yoktur. Şehidlik bana kifayet eder.

6. Altı maddeden ibaret olan bu vasiyetnamemi elinize aldığınız zaman cehren ağlayacak olursanız hüsn-i rızamı tahsil etmemiş olursunuz.

…Kumandanı zevceniz Zahid

Fi 6 Eylül Sene 330

 

Baid: Uzak

İrade-i Maişet: Geçim temini

Emval-i menkul: Taşınır mal

Mihir: Müslüman erkeğin nikah esnasında eşine vermeyi kabullendiği mal veya para

Yed: El

İnhiraf: Dönme, sapma, bozulma

Muhavvel: Havale edilmiş olan

Cehren: Açıktan, Sesli

 

Ö. Serdar Akın

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 242