MakalelerTürkistan

Doğu Türkistan Lideri İsa Yusuf Bey Diyor ki:

K

resimızıl Çin, komünizmin katı metodlarının bir kısmını terk ederken ve Doğu Türkistan Türklerine, bazı hürriyetler tanırken, anânevi istilâ ve asimilâsyon politikasından zerre kadar taviz vermemektedir. 

Çin’in Türkiye ve İslâm dünyası ile münasebetlerini geliştirmesinin ardında, iki milyon kilometre kareye yakın Doğu Türkistan topraklarını Çinli muhacirlerle doldurmak ve 30 milyona yakın Türk’ü eritmek siyaseti yatmaktadır. Çünkü, dış politikasının temel prensibi; ‘uzaktakini oyala, yakındakini ez‘ şeklindedir. 
Aziz Türkiye’miz ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki münasebetlerin gelişmesi, millî menfaatlerimiz istikametinde elbette faydalıdır. Ancak, bu münasebetler, Doğu Türkistan’ın unutulmasına sebep olmamalıdır. 
Doğu Türkistan Unutulmasın
 Isa Yusuf Bey, bilhassa Doğu Türkistan’ın unutulmasından şikâyetçidir ve o, bu konuda şöyle demektedir: 
Bizim için en acı olan şey, Çin mahkûmu bu Türk Yurdu’nun, soydaşları, dindaşları ve hür insanlık tarafından unutulmuş olmasıdır.

Aziz Türkiye’miz de bile basınımız ve münevverlerimiz, maalesef, Doğu Türkistan’ı tanımamaktadır. Nitekim, resmî ziyaretler vesilesiyle Çin’e, oradan da Doğu Türkistan’a kadar giden basın mensuplarımızın bir çoğu, yazılarında bu durumu ifade etmişlerdir.

Öte yandan, bazı muhabirlerimiz, bu ziyaretlerinin intibalarını yazarlarken, Doğu Türkistan’ı, bir miktar Uygur Türk’ünün yaşadığı ve Kızıl Çin’e ait, bir toprak parçası gibi telâkki etmişlerdir. Sanki, bir avuç Türk, orada tesadüfen bulunmakta iken, Çinliler, onların ibadethanelerini açmış, dinî hürriyet vermiş, serbest ticaret hakkı tanımış,… özerk bir siyasî yapıları varmış ve soydaşlarımız rahat ve müreffeh bir hayat sürmekteymiş gibi yazılar yazmışlardır. Oysa, durum, hiç de böyle değildir. Bütün bunlar, Doğu Türkistan’ın unutulmasının neticeleridir.
Bu durumda, insanın soracağı geliyor. Gerçekten de bu yazar ve aydınlarımız, Doğu Türkistan Cumhuriyeti’nin Çinliler tarafından yıkılarak, topraklarının işgal edildiğini bilmiyorlar mı? Bağımsız bir devleti yıkıp “otonom bölge” diyerek “özerklik maskesi” altında dünyayı uyutmaya çalışan ve Çin’li muhacirlerle, bu verdiğini bile, zaman içinde, mutlaka geri alacak sinsi plânlar yapan Çinli’nin oyununu gerçekten görmüyorlar mı? 
Çinlileştirme Kampanyası 
İsa Yusuf Bey, şöyle devam ediyor: “Çin komünistleri, Doğu Türkistan’da, tarihte misli görülmemiş bir Çinlileştirme kampanyası başlatmışlardır. ‘Kültür Devrimi‘ bahanesi ile Doğu Türkistan Türkleri’nin bin seneden beri kullanageldiği Arap alfabesini değiştirerek, Çin fonetiğine uygun Lâtin alfabesini zorla tatbikata koymuşlardır. ‘Doğu Türkistan halkının yazı dili, siyasî, askerî ve idarî terimler İçin yeterli değildir‘ bahanesi ile Doğu Türkistan Türklerinin asırlardan beri kullanageldiği Türkçe, Arapça ve Farsça tabirlerin yerine Çince kelimeler sokmuşlardır. ‘Geçmişin zararlı kalıntıları’ bahanesi ile eskiden kalma 370 bin tarihî, ilmî ve dinî kitabı imha etmişlerdir.

Sosyo – ekonomik reform‘ adıyla Doğu Türkistan Türklerinin yüzde 96,6’sını, tarihin kaydetmediği korkunç bir sürüleştirme ameliyesinden başka bir şey olmayan komünlere doldurmuşlardır.

 ‘Çindeki milletlerin kaynaştırılmasına karşıyız‘ diyerek Türkleri, Çinlilerle evlenmeye zorlamışlardır… Yeknasak okul‘ bahanesi ile Doğu Türkistan’daki millî ve dinî okullar kapatılarak yerine Marksizm, Leninizm ve Maoizm okutulan okullar açılmıştır. ‘Üretime engel oluyor‘ bahanesiyle namaz kılmak yasaklanmıştır. Doğu Türkistan’da mevcut 29 bin caminin hemen hepsi kapatılmıştır…” 
 Evet, bu dram böyle uzayıp gidiyor. Bu dramı anlatmaya sütunlar yetmiyor…

S. Ahmet Arvasi

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 17