Balkanlar - RumeliMakaleler

Bosna ve Arnavutluk

D

ışişleri Bakanı Profesör Davutoğlu, Saraybosna ve Tiran’a iki önemli ziyarette bulundu. Sırp-Hırvatça’nın bir lehçesini konuşan Boşnaklara ve Arnavutça konuşan Arnavutlara 15. yüzyılda Hanefî-Mâtürîdî Müslümanlığı biz Osmanlı Türkleri götürdük. Boşnakça, (Latin harfleri ile yazılır) Sırpça ve Hırvatça gibi 10.000’in üzerinde Türkçe asıllı kelime ve tabirle konuşulup yazılır ki bunlar bir etimoloji sözlüğünde toplanmıştır: Abdullah Skaljiç, Turcizmi u Srpskohrvatskom Jeziku, Sarayevo 1966, 664 s., çift sütun.

   Sırplar bugün Boşnaklara “Türkler” diyor. Boşnaklar yoğun şekilde Osmanlı kültürüne girmiştir. Arnavutlar ise daha çok askerlik alanında imparatorluğumuza hizmet verdiler. Bununla beraber en büyük Türk milliyetçilerinden ve şairlerinden Âkif baba tarafından, önemli fikir ve ilim adamlarımızdan kararlı Türk milliyetçisi Şemseddin Sami tamamen Arnavut’tur.
Sırplar, iç içe yaşadıkları, aynı dili konuştukları Boşnakları, Avrupa’nın ortasında ve gözü önünde soykırımdan geçirdiler. 

   Fransa ile Hollanda yardımcı oldu. Sırpların elinden Boşnakları Amerika kurtarabildi. Şimdi yeniden Sırplar lehine açıkgözlüklere uğramak üzereler. Zira AB, Bosna-Hersek’i üye yapmak istiyor ama Sırp kesimi, gene üyeliğin eşiğinde bulunan Sırbistan’a katılmak peşindedir.

   Prof. Davutoğlu, Türkiye’nin Boşnakların haklarını savunacağını bildirmek için Balkanlar’a gitti. Zira Boşnakları ve Arnavutları (Arnavutluk ve Kosova’yı) savunmak, Türkiye’nin şeref borcudur. Türkiye’de, o 3 devlettekinden fazla Boşnak ve Arnavut asıllı Türk yaşıyor. Bu durumumuzu bütün dünyada vurgulamak doğru siyasettir (ben baba tarafından Rumeli kökenliyim ama Boşnaklar ve Arnavutlarla hiçbir akrabalığım yoktur, zaten atalarım Tuna bölgesindendir).

   ABD ve AB, Avrupa kıt’asını büyük bölümü ile AB ve NATO üyesi yaptı veya yapmak üzere. Türkiye ve Moldova, Ukrayna, hattâ Beyaz Rusya sırada görünüyor. Bir Rusya kalıyor. ABD ve AB, 3 küçük Güney Kafkas cumhuriyetini de, -Asya kıt’asında bulunmalarına rağmen- almak istiyor (Kıbrıs adası da coğrafya bakımından Asya’dadır).

 

Yılmaz Öztuna

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 28