Türk Dili

1930’lu Yıllarda Başlayan Türkçe Tahribatı

1

935 senesinde CHP dördüncü büyük kurultayında kabul edilen 48 sayfalık tüzükteki “uydurukça” kelimelere “Osmanlıca” karşılıkları diye bir de alfabetik liste tanzim edilmiş. Dilimizin 1930’lu yıllarda başlayan tahribatını gösteren adı geçen listeyi aşağıdadır.

Türkçe

Osmanlıca

Türkçe

Osmanlıca

Aday

Namzet

Kural

Kaide

Alan

Saha

Kurağ

Bina

Alırt

Makbuz

Kurğa

Kur’a

Araç

Vasıta

kurul

Heyet

Asog

Menfaat

Kutlamak

Tebrik etmek, takdis
etmek

Atamak

Tayin etmek

Normal

Normal

Ayram

Müstesna

Onamak

Tensip etmek

Ayrıntılar

Teferruat

Onaylamak

Tasdik etmek

Aytaç

Hatip

Orun

Makam

Aytışma

Münakaşa

Oruntamak

Temsil etmek

Azınlık

Ekalliyet

Oturum

Celse

Arsıulusal

Beynelmilel

Oy

Rey

Başkan

Reis

Onursal

Fahiğ

Başarmak

Muvaffak olmak

Ödek

Tazminat

Başvurak

Merci

Ödev

Vazife

Bağınlı

Tabi

Öğrenek

Talimatname

Beldek

Alâmet

Öneylemek

Tercih etmek

Belirtmek

Tayin etmek

Önem

Ehemmiyet

Belirgin

Mütebariz

Önerge

Teklif

Bildiriğ

Beyanname, tebliğ

Önge

Mani

Bırakığ

İmtiyaz

Örge

Uzuv

Bölek

Fıkra

Örgüt

Teşkilât

Bölü

Taksit

Özlük

Mahiyet

Bölge

Mıntaka

Özel asığ

Hususî menfaat

Broşür

Risale

Özelgörü

İçtihat

Buyurmak

Emretmek

Özet

Hülâsa

Biçmek

Takdir emek

Özgen

Serbest

Başarık

Muvaffakiyet

Özgür

Tamamile kayıtsız
olarak serbest

Çekilim

İstifa

Parti

Fırka

Çoğunluk

Ekseriyet

Paydaş

Hissedar

Dayanışma

Tesanüt

Raportör

Mazbata muharriri

Dayra

Daire

Sağışman

Muhasebeci

Değerlik

Liyakat

Sağlamak

Temin etmek

Deget

Temas

Sağlısal

Sıhhî

Değişke

Tadil

Saltık

Mutlak

Değişirmek

Tadil etmek

Saptamak

Tesbit etmek

Delege

Mümessil

Savgamak

Müdafaa etmek

Dergi

Mecmua

Sava

Dava

Devrim

İnkılâp

Savaş

Mücadele

Dilerge

Takrir

Saypamak

Sarf etmek

Diyev

Beyanat

Sekreter

Kâtip

Durum

Vaziyet

Sivil Buyurman

Mülkiye âmiri

Düzenlik

İntizam

Siyasal

Siyasî

Denkleştirmek

Tevzim etmek

Sonuç

Netice

Etker

Müessir

Soravlı

Mes’ul

Endüstri

Sanayi

Söylev

Nutuk

Erge

Maksat

Süre

Müddet

Ertik

Meslek

Süresiz çıkarma

Muvakkat ihraç

Esilik

Tasarruf

Sosyete

Cemiyet

Eşit

Müsavi

Şar

Belediye

Evgin

Müstacel

Şarbaylık

Belediye riesliği

Eğitim

Terbiye

Tamlamak

Tamamlamak

Hacir

Hacr

Taptamak

Tatbik etmek

Gene

Umumî

Tarım

Ziraat

Genellemek

Tamim etmek

Taşın

Nakliye

Genit

Şerh

Taşıtlı

Menkul

Gereğinde

İcabında

Taşıtsız

Gayri menkul

Gerektirmek

Mucip olmak

Tecim

Ticaret

Gerekçe

Esbabı mucibe

Tekit yönetgeleri

İnhisat idareleri

Girişmek

Teşebbüs etmek

Terkimek

Takip etmek

Girişme, girişit

Teşebbüs

Tutulga

Zabıtname

Gündem

Ruzname

Tüm çıkarmak

Tart

Görüşü

Müzake etmek

Tükellemek

Tekemmül etmek

Güdemek

Sevk ve idare etmek

Türel

Hukukî

Güven

İtimat

Tüzük

Nizamname

Gösterit

Temsil

Ulama

Mülhak

Gezi

Seyahat

Ulusal

Millî

İçdem

Samimî

Ulusal Kurumlar

Millî heyetler

İl

Vilâyet

Uram

Mahalle

İlbay

Vali

Uyarmak

İkaz etmek

İlçe

Kazı

Uyartı

İhtar

İlgi

Alâka

Uyurmak

İtaat etmek

İlişkin

Ait

Uza

Mesafe

İmsilemek

Temsil etmek

Üsnomal

Fevkalâde

İnamlamak

Emniyet etmek

Üzkes

Mutlaka, her halde

İncelemek

Tetkik etmek

Üye

Âza

İrdelemek

Tetkik etmek

Verit

Teberru

İşnel

Filî

Yazışma

Muhabere

İşyar

Memur

Yanı

Şikâyet

İzdeş

Mensup

Yasav

İnzibat

Ira

Seciye

Yaymak

Neşretmek

Kamuğ

Amme

Yayın

Neşir

Kamun

Nahiye

Yeritmek

Tatbik etmek

Kamutay

Büyük Millet Meclisi

Yersel

Mahallî, mevzii

Kapsamak

Şamil olmak, ihtiva,
tazammum etmek

Yetenek

Takat

Karşın

Muhalif

Yetke

Salâhiyet

Karşınlık

Muhalefet

Yetri

Nisap

Kasanık

Mahkûm

Yora

Tefsir

Kasamak

Mahkum etmek

Yönet

İstikamet

Katılmak

İştirak etmek

Yönetge

İdare

Kent

Kasaba

Yönetmek

İdare etmek

Kesinleştirmek

Katileştirmek

Yüken

Taahhüt

Kınav

Faaliyet

Yüküm

Mecburiyet

Konu

Mevzuu

Yükümsel

Mecburî

Kovalamak

Takip etmek

Zorlamak

Mecbur kılmak

Kotarmak

Hallolmak

İlgili Gönderiler

1 / 10