TarihTürkiye’deki Türk Dünyası

Yâ Vedûd Sultân

H

orasan Erenlerinden. Asıl adı Abdülvedûd’dur. “Buharalı”dır.
İstanbul’un Fethinde bulunmak üzere, Buhara velileri ile birlikte gelmiş ve
Fatih’in ordusunda hizmet ederek, ordu ile birlikte şehre girmiştir.

Yâ Vedûd” diye zikrettiğinden, bu mübarek kelime kendisine
lakap olmuştur. Fetihten sonra bir müddet Ayasofya semtinde kaldığı, sonradan
adına yaptırılan Ayvansaray’daki mescid ve tekkeye yerleşerek orada vefat
ettiği sanılıyor.

Türbesi ve camisi IV. Mehmet’in kızı Hatice Sultan
tarafından yeniden inşaa ettirilmiştir.

Hakkındaki rivayetlerden biri de İstanbul’un fethi
sırasında şehit olduğu ve naaşının nakledilerek Ayvansaray’daki bu günkü yerine
defnedildiği şeklindedir.

Bu husus da şöyle anlatılmaktadır:
İstanbul’a girdikten sonra Fatih Ayasofya çevresinde
yanında kumandanları, devrin âlim ve velileriyle dolaşırken, “Terler Direk” adlı yere gelince
üzerinde nurlar parıldayan beyaz bir vücudun kıbleye karşı yatmakta ve göğsünde
sanki kırmızı mürekkeple yazılmış gibi “
Vedûd
” ismi ilk bakışta göze çarpmakta olduğunu görürler. Akşemseddin ve
diğer 70 kadar Veli şöyle derler.

Padişahımız!
Allah’ın hikmetiyle İstanbul’un elli günde fethini yine Allah’tan dileyen ve bugün
burada ruhunu teslim eden meczub zat işte budur.

Gasl
edilmiş olarak bulunan naaş veliler ve âlimler alayı ile bu günkü türbesinin
bulunduğu yere getirilip defnedilmiştir.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7