TarihZaferlerimiz

Revan’ın (Erivan) Fethi

S

ultan Murad Han, Lehistan Kazakları’nın Karadeniz’de Osmanlı sahillerine ve Rumeli’de Tuna yalılarına yaptıkları saldırının önüne geçmek için 1633 Nisan’ında Lehistan seferine çıktı. Osmanlı ordusu Edirne’ye geldiğinde, Lehistan hükümeti sulh istedi. 1634’de imzalanan Osmanlı-Lehistan andlaşmasına göre; Kazak akınlarına son verilmesi, Leh krallarının Kırım hanlarına ve Osmanlı sultanına vergi vermesi, esirlerin karşılıklı değiştirilmesi kabul edildi.

 Safevi saldırılarının önüne geçmek için ordunun başında sefere karar verip, hazırlıkları tamamladı. 18 Mart 1635’de Revan seferine çıkan Dördüncü Murad Han; önceden tespit ettirdiği zorbalardan yolu üzerindekileri cezalandırdı. 27 Temmuz 1635’de Revan’a gelen Sultan, sefer boyunca ordunun başında bulunup, askerlerle alakadar olması, kuvvet, heybet ve dehşetinden dahi ürküten Sultan Murad Han’a karşı büyük bir emniyet ve hürmet hissi uyandırdı. 

28 Temmuz 1635 gecesi başlatılan Revan kuşatmasında zafere gidildi. Kuşatmanın ilk gecesi yaralanan askerler ateş hattından geriye çekilerek, Sultan Murad Han’ın huzurunda ve ordunun hastahane çadırlarında, cerrahlar tarafından tedavi edilip, ilaçlarının verilmesini emretmesi ve top atışlarında bulunması askerleri coşturdu. 

Revan kalesini düşürmek için yapılacak umumî taarruz öncesinde Safevîler  vire ile teslim olmak istediklerini bildirdiler. 8 Ağustos 1635’de Revan kale muhafızı Emirgüneoğlu Tahmasb Kulu Han, Sultan Murad Han’a kaleyi teslim etti. Revan kalesi tamir edilip, içine onikibin asker ve cephane konup, muhafızlığına Vezir Murtaza Paşa bırakıldı. 11 Eylül 1635’de Tebriz şehri tekrar zaptedildi. 

Safevî ordusu Osmanlılar ile meydan muharebesine cesaret edemediğinden karşılaşılmadı. Araş nehri taraflarındaki Zeynelli aşiretinden bin kadar nüfusun, Pasin-Erzurum, Tercan-Erzincan taraflarındaki boş arazilere iskân edilmesi emrolundu.

Van ve Diyarbakır’da kalan Sultan Murad Han, Revan seferine çıkışından on ay sonra 27 Aralık 1635’de İstanbul’ a döndü.  Osmanlı  ordusunun doğudan ayrılmasıyla; Safeviler, hududa tecavüzle, 1 Nisan 1636’da Revan’ı işgal ettiler. 2 Şubat 1637’de Vezir-i  âzamlığa getirdiği Bayram Paşa’yı Doğu Seferi serdarlığına tayin eden Sultan Murad Han’ın kendisi de büyük hazırlıklara girişti

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7