SultanlarTürk Sultanları

Sultan Mustafa Han IV

O

smanlı sultanlarının yirmi dokuzuncusu ve İslâm halîfelerinin doksan dördüncüsü. Sultan Birinci Abdülhamîd Han’ın oğlu olup, 8 Eylül 1779 târihinde Âişe Sîneperver Valide Sultan’dan doğdu. Doğumunda üç gün top şenliği yapıldı. Şehzâdeliğinde yüksek din ve fen bilgileri öğretilerek yetiştirildi.

Amcası Sultan Selim Han’ın ıslâhat fikirlerine karşı çıkan bâzı devlet adamları yeniçerileri tahrik ettiler. Rumeli kavağında Kabakçı Mustafa’nın sevk ve idâresinde ayaklanan yamaklar, Sultan Üçüncü Selim Han’ı tahttan indirerek şehzâde Mustafa’yı 29 Mayıs 1807’de Sultan îlân ettiler.

Sultan IV. Mustafa Han, 1808’de Asiler tarafından öldürüldü ve Bahçekapı’da babasının türbesine defnedildi.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 5