TarihZaferlerimiz

Peşte Zaferi

K

ral Ferdinand, 1542 yazında, senelik haraç vermek
karşılığında Macar krallığının kendisine verilmesini teklif ettiyse de bu
teklif dikkate alınmadı. Ferdinand, Budin’in bir Türk eyâleti olmasından memnun
kalmadığı için Avrupa’da Türk-İslâm tehlikesinden bahsederek propagandaya
başladı.

Avusturya, Alman ve diğer Avrupa devletlerinden yüz bin
kişilik büyük bir Hıristiyan ordusu, Peşte kalesini kuşattı, müttefik Avrupa
ordusuna karşı, Budin beylerbeyi Yahya Paşazade Bâli Bey sekiz bin askerle
müdafaada bulundu.

17 Kasım 1542’de İstanbul’dan hemen yola çıkan Kânûnî Sultan
Süleyman Han, yolda iken 24 Kasım’da düşmana karşı bir gece taarruzu yapıldı ve
Peşte zaferi kazanıldı.

Müttefik Avrupa orduları perişan bir halde kaçarken imha
edildi. Düşmandan pek çok esir ve ganimet alındı. Zafer haberini alan Pâdişâh,
seferden vazgeçerek Edirne’de kaldı. 

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7