MakalelerTürkistan

Esaret Zilleti: “Çar’a Dua”

B

üyük İslam âlimi Abdülhâkim Arvâsi Hazretleri buyurdular ki: “ Bir millet için en büyük zillet düşman işgali altında kalmaktır.” Özellikle 19 ve 20. asırlarda Rus ve İngiliz işgali altına giren Türkistan, Hindistan ve Osmanlı topraklarındaki Müslüman Türkler çok büyük zulüm ve işkencelere maruz kaldılar.  Türkistan’da Müslümanlar kendi hanları ve Osmanlı halifesine dua ederlerken, Rus işgali altına girince Çar’a ve ailesine dua ettirilmek mecburiyetinde bırakıldılar. Sultan Abdülhamid Han zamanında Osmanlı devleti’nin Tiflis Başkonsolosluğu tarafından Hâriciye Nezâreti’ne Çar’a yapılan duanın metni gönderilmiştir. Bu dua metnini sadeleştirerek aşağıya alıyoruz. Editör 

Duanın Metni:

Ya Rab,  yüce hükümdarımız haşmetli imparator Aleksandr Aleksandroviç hazretlerini avn-i ilâhîye mazhar ederek zât-ı şahanelerine,  İmparatoriçe Marya Teodona ve Velîahd Nikola Aleksandroviç  hazretlerine ve hükümdarın diğer evlâdına, nesline rauf ve rahîm ol. Âmin. 

Çar hazretlerinin cümle tebaasına merhametle muamelesini ve idaresinde daima muvaffakiyetini nasib eyle. Âmin.

 İmparator ve imparatoriçe hazretleriyle diğer İmparatorluk hânedân a’zâlarını  her türlü afât-ı arziyye ve semâviyyeden âfetlerden ve hased ve insanların zararlarından muhafaza eyle. Âmin.

Çar hazretlerinin ömrünü uzun eyle ve Haşmetlerinin ve İmparator hânedânının ilelebed idaresi altında bulunmayı ve tebaası olmamızı nasib eyle. Âmin.

Doğum günlerini ve tahta geçtiği güne tesadüf eden günleri hepimiz için mukaddes günlerden eyle. Âmin.
  
Vekillerini ve devlet adamlarını ve diğer sâdık memurlarını muhafaza ve İmparator hazretlerini de daima düşmanlarına karşı muzaffer eyle. Âmin.

Tayin ettiği hükümet erbâbını, hükümdarın rızâsına uygun hareket etmekte muvaffak kıl. Âmin.
Adaletinde, küçük büyük, erkek ve kadın, bütün tebaasının yükselmesini nasib eyle. Âmin.

Kaynak: BA.Yıldız Sadâret Hususî Mâruzâtı,nr.259/1

 

Ö. Serdar Akın

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 17