Kafkasya - KırımMakaleler

Bursa’da Bir Kafkas Mücahidi

K

resim

afkasya’da Rus işgali ve baskısına karşı İmam Mansur ile başlayıp İmam Muhammed, Hamzat ve efsanevi Kafkas lideri Şeyh Şamil ile devam eden direniş, 1859 yılında Şeyh Şamil’in esir edilmesi sonucu başarısızlığa uğramıştır. 1864 senesinde direnişin tamamen sona ermesi ile bu tarihlerden itibaren, Kafkasya’dan büyük kitleler halinde Osmanlı topraklarına göçler başlamıştır.
Mustafakemalpaşa’nın Koşuboğazı Köyü, Kafkas göçü sırasında Dağıstan’ın Derbent (Demirkapı) yahut Rokali Köyü’nden gelen Terekeme veya Karapapak denilen Türkler tarafından, 1864 yılında kurulmuştur. Köyün eski muhtarlarından olup köyün tarihçesi hakkında çalışmaları ve yayınları bulunan Raif İşlek’in arşivinde bu konuda detaylı bilgiler vardır.
İlk kafile, şu an köyde türbesi bulunan ve evliya olduğuna inanılıp çok hürmet edilen Şeyh Abdülaziz Dağıstânî ve kardeşi Hacı Necef önderliğinde köye gelmiş ve 7 hane olarak köyü kurmuşlardır. Evlerini inşa edinceye kadar, şimdi Eski Mezarlık denilen ve Şeyh Abdülaziz’in türbesinin bulunduğu yere yakın bir bayıra çadırlarını kurmuşlar ve bir müddet çadırda yaşamışlardır.
Köyün bulunduğu bölgeye yerleşildikten kısa bir süre sonra Şeyh Abdülaziz Dağıstânî ve kardeşi Hacı Necef, Sultan Abdülaziz’den bir fermanla köyün kurulmasına izin almışlardır. Köyü kuran iki kardeşten büyüğü olan Hacı Necef, hac farizası için gittiği Hicaz’da vefat etmiştir. 
Köyü on iki yıl boyunca sessiz ve sakin bir şekilde, komşu köylerle de hiçbir gerilime izin vermeyerek yöneten Şeyh Abdülaziz Dağıstânî hazretleri de, öleceğini anlayınca samimi arkadaşı olan Gül Ahmed Ağa’yı yanına çağırır ve kendisinden sonra köyü ona emanet ederek 1876 yılında vefat eder. Şeyh Abdülaziz Efendi köy kabristanındaki türbesine defnedilmiştir.
Şeyh Abdülaziz Efendi’nin iki oğlu ve birkaç kızının olduğu, oğullarından birinin de babası gibi keşif ehli olduğu ve kerametleri halen köyde anlatılmaktadır. Şeyh Abdülaziz Efendi’nin nesli halen devam etmektedir.
Bu köyde yatan Şeyh Abdülaziz Dağıstânî hazretlerinin türbesi önceleri kerpiçten yapılmış ve ağaç çatı üzerine manav kiremidi ile örtülmüştü. Depremde bu yapının da hasar görmesi ile 1964’ten itibaren bugünkü türbe inşa edilmiştir. Türbenin doğu cephesinde eski türbeye ait olan 4 mermer kitabe yer almaktaysa da biri tamamen yıpranmış ve okunmaz durumdadır, kitabelerde 8 satır halinde şu ibare vardır:
Biz bu bir bölük ışkın gâm-nâkıyüz
Âşıkânın ayagının hâkiyüz
Aldanma nakşına bu dâr-ı fenânın
Sehhâredir ol kendini hazere virme kıl
Ehl-i zikre et muhabbet çün halinin Hakk
Dâr-ı rıhletdir bu dünyâ câhına etme gurûr
Münkirin encümine kardeş idiğine inhırât
Âkıbet âna gelenler cümlesi eyler ubûr
Kad irtehale min dâri’l-fenâi ilâ dâri’lbekâi
Eş-Şeyh Abdülziz el-Tağıstânî fî sene
1290 – 1300 (M. 1873-1883).

Doç. Dr. Doğan Yavaş

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 242