Balkanlar - RumeliMakaleler

Arnavutların Osmanlı’ya Hizmeti

M

üslüman Türkler’le Arnavutlar’ın ilk temas ve münasebetleri  1385 yılına dayanmaktadır. Osmanlı Türkleri ile Arnavutlar arasında 1389 Kosava Savaşı’ndan 1506 yılına kadar sık sık mev’zii ve savaşlar olmuştur. 

Osmanlı Türkleri 1506 yılından sonra; Adriyatik havzası ile Arnavutluk’ta mutlak bir hakimiyet kurduklarından, münasebetler oldukça semere vermeye başlamış ve tamamen Ortodoks-Hristiyan olan Arnavutlar’ın hemen hemen %65’i 1650 yıllarında ihtida ederek Müslüman olmuştur. Böylelikle her biri Müslüman Arnavut kendisini Türk farz ederek Türklük ruhu ve gururu ile iftihar eden unsurlar durumuna gelmişlerdir.

 Büyük şehirlerde meskûn olan Arnavut aydınlar imparatorluğun devlet teşkilatlarında kademe kademe görev alıp her biri başarılı görevler ifa etmişlerdir. Arnavutlar devlete karşı olan sonsuz sadakatleri 3 Mart 1878 Yeşilköy Anlaşması’na kadar fasılsız devam etmiştir. 

33 Arnavut Sadrazam

Oslanlı-Türk Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin 1284’teki Ermenibeli Savaşı’ndan 4 Ekim 1922 yılları arasındaki 638 sene içerisinde Osmanlı-Türk Devleti’nin Sadrazamlık makamında 215 zat görev almıştır. Bunlardan 33’ü Türk-Arnavut asıllıdır. Müslüman Pomak Türkleri’nden ise 2 zat Sadrazamlık görevlerini ifa etmiştir. Osmanlı İmparatorluğun devamı müddetince; 131 Şeyh-ul İslâm’dan 2’si Türk-Arnavut asıllıdır. 161 Kaptan-ı Derya Paşa’dan 8’i Türk Arnavut asıllı ve 2’si ise; Müslüman Pomak Türk asıllıdır. Maliye Nazırlığı makamında 5 Türk-Arnavut asıllı görev almıştır. 

Bütün bu safhalar bizlere Rumeli Türkleri’nin Osmanlı-Türk Cihan Devleti’nin yükseliş ve Fütühatında Fiilen Görev aldıklarını ve muvaffakiyet nisbetine göre; her birinin devletin en önemli makamlarında başarı ve takdirle vazife ifa ettiklerini göstermektedir.

Osmanlı Devletinde Arnavut Sadrazamlar

Adı    
Gedik Ahmet Paşa   
Davut Paşa    
Damat İbrahim Paşa   
Ayas Mehmed Paşa   
Lütfi Paşa   
Rüstem Paşa    
Damat Kara Ahmed Paşa  
Semiz Ahmed Paşa   
Sinan Paşa    
Ferhat Paşa    
Yemişçi Hasan Paşa   
Hasan Paşa    
Hasan Paşa (Merre)   
Tabanı Yassı Mehmed Paşa  
Kara Mustafa Paşa    
Kara Murad Paşa  
Tarhoncu Ahmed Paşa 
Köprülü Mehmed Paşa  
Köprülü-zade Fadıl Ahmed Paşa 
Köprülü-zade Mustafa Paşa 
Arabacı Ali Paşa  
Anıca-zade Hüseyin Paşa 
Daltaban Mustafa Paşa  
Hacı Halil Paşa  
Memiş Paşa   
Mustafa Naili Paşa
Müddeti
7 sene
14 sene
13 sene
2 sene
3 sene
15 sene
2 sene
6 ay
7 sene
14 sene
2 sene 3 ay
6 ay
7,5 ay
5 sene
5 sene 3 ay
18 ay
9,5 ay
5 sene 3,5 ay
15,5 ay
2 Sene 3 ay
7 ay
5 sene
63 gün
13 ay
40 gün
2 sene

Ahmet Aydınlı

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 28