TarihZaferlerimiz

Olaş Zaferi

S

ultan Mustafa Han, 20 Nisan 1696 senesinde Avusturya üzerine ikinci seferine çıktı. Ordu Sofya’ya geldiği zaman, Alman ordusunun Budapeşte ve Erdel’e toplandığı öğrenildi. 3 Ağustos günü Sultan Mustafa Han Belgrad’a girdi.

Bu sırada Saksonya kralı Nalkıran Fredrik ile general Heisler kumandasındaki düşman kuvvetlerinin Tırnışvar kalesini kuşattığı haberi geldi. Bunun üzerine ordu Tımışvar’a hareket etti. Osmanlı ordusunun yaklaştığını gören düşman kumandanı, dokuz günden beri sürdürdüğü muhasarayı kaldırarak, Tisa suyuna karışan Belga boyundaki Olaş mevkiine geldi.

27 Ağustos günü Osmanlı ordusu da buraya gelerek mevzilendi. Muharebe, Türk taarruzuyla başladı. Sultan Mustafa Han ordunun önünde olduğundan, askerin şevki daha da arttı. Muharebenin en şiddetli anında sadrazam Elmas Mehmed Paşa on iki bin serdengeçti ile düşmana öldürücü darbeyi vurdu. Düşman ordusu perişan bir hale geldi. General Heisler ve Caprara ölüler arasındaydı.

Osmanlı ordusundan da sadrazam Elmas Mehmed Paşa’nın kardeşi Mustafa Paşa, yeniçeri ağası Baltazâde Mehmed Paşa şehid düştüler. Sultan Mustafa Han, Kırım atlılarını, düşmanın ardına göndererek, geri dönüş yolunu kapatmıştı. Gece, düşmanı tâkib eden Kırım atlıları, Almanlara pek çok zâyiât verdirdiler.

Bu zaferden sonra Osmanlı ordusu 31 Ağustos günü Tımışvar’a ulaştı. Buraya gerekli mühimmat bırakılarak kale tahkim edildi. 17 Eylül günü Daltaban Mustafa Paşa tarafından Morevik zaptedildi. Daha sonra Belgrad’a dönen Sultan Mustafa Han, buranın muhafızlığına Amcazade Hüseyin Paşa’yı ta’yîn ederek, 28 Eylül günü İstanbul’a dönmek için yola çıktı.

Kaynak

İlgili Gönderiler

1 / 7